Cado ska utvecklas så att företaget bidrar till en långsiktig hållbar utveckling som inte hotar vår miljö. Miljöarbetet ska bedrivas med ständiga förbättringar mot mätbara mål, inom företagets samtliga verksamheter.

Vi ska förebygga föroreningar i mark, vatten och luft, samt följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som är relevanta.

Det är också ledningens och varje medarbetares ansvar att upprätthålla och förbättra miljöledningssystemet i enlighet med ISO 14001. Det kundfokuserade miljöarbetet ska kännetecknas av ständiga förbättringar med utgångspunkt i kundernas krav och upplevda tillfredsställelse.

Miljöarbetet inom Cado ska praktiskt bedrivas genom att produkterna skall påverka miljön minimalt under sin tillverkning och användningstid och att de därefter kan återvinnas.

Leverantörer och transportföretag som Cado anlitar, ska visa att de driver sin verksamhet på ett miljöriktigt sätt.

Vårt miljöarbete ska ske med öppenhet så att våra kunder, medarbetare och samarbetspartners har fullt förtroende för vår verksamhet.


tuv FSC

Vill du höra mer, är du välkommen att kontakta oss på 040-452300 eller mail@cado.se.