CADO Lekplatser | Affärsvillkor

Affärsvillkor

Nedan har du möjlighet att läsa våra affärsvillkor:

Alla leveranser från CADO sker på basis av dessa allmänna villkor och är tillämpliga mellan parterna, om inte annat skriftligen överenskommits. All information om vikt, mått och kvalitet samt tekniska och andra uppgifter som förekommer i kataloger, prospekt och annat reklam- och informationsmaterial är vägledande och bindande endast i den mån de uttryckligen ingår som en del av parternas skriftliga överenskommelse.

CADO har rätt att ändra specifikationer om detta krävs för att uppfylla gällande regler och lagkrav, inklusive EU-förordningar, eller om avvikelsen är obetydlig.

Offerter från CADO är giltiga i 3 månader från offertdatum. Alla belopp anges i svenska kronor exkl. moms, med förbehållet att det inte sker några betydande ökningar av försäljnings- och leveranskostnader före leverans, vilka ligger utanför CADO’s kontroll, inklusive reglering av momssatser. CADO’s offerter omfattar leveranskostnader, monterings- och/eller byggnadsarbeten, i den mån det uttryckligen och skriftligen framgår av erbjudandet och efterföljande orderbekräftelse.

Om inte annat anges avser alla anbud, muntliga och skriftliga, monteringsuppgifter utifrån normala tillträdesförhållanden och markförhållanden såsom gräs och jord där schaktning kan ske på normalt sätt. Reservation tas alltså för icke schaktningsvänlig jord som asfalt, förorenad jord, dolda grunder, trädrötter, byggavfall, stora stenar, diverse ledningar, tillträdesförhållanden och behov av avlopp. Monteringsarbeten och byggnadsarbeten omfattar inte borttagning av jord. Uppgrävd jord placeras inom 50 m från arbetsplatsen. Vid installation på ej tillgänglig adress tillkommer kostnader. Vid montering på befintliga föremål ansvarar köparen för att dessa är hållbara.

För installation i utrymmen där fallytor är utlagda före montering av produkter faktureras flytt och flytt av fallytor som extraarbete om inte annat avtalats i orderbekräftelsen. Vid användning av maskiner ingår inte eventuell återetablering av området. Om det inte finns normala tillträdesförhållanden till byggnationen/lekplatsen och etablering av uppfarter (vägskyltar) är nödvändiga påförs dessa extra kostnader kunden. Det ska finnas tillgång till el och vatten. Kostnaden för detta står köparen för. Skador orsakade av andra leverantörer på grund av körning med eller leverans av material till området, såsom åkerier, trädgårdsmästare och entreprenörer är inte föremål för CADO’s ansvar.

CADO’s erbjudande accepteras genom skriftligt godkännande.

När accept av erbjudandet har mottagits skickar CADO en skriftlig orderbekräftelse till köparen. Om köparen inte skriftligen underrättar CADO om eventuella invändningar mot innehållet i orderbekräftelsen inom 3 dagar från mottagandet av orderbekräftelsen är orderbekräftelsen och de priser och villkor som anges där bindande för parterna. Leveranstider ska dock anses vara beräknade. 

Faktura utfärdas när leverans har skett och eventuell uppställning och montering är genomförd. Betalning ska ske senast 30 dagar efter att faktura utfärdats enligt de instruktioner som kommer att framgå av fakturan.

Vid försenad betalning debiteras lagstadgad avgift samt ränta enligt aktuell referensränta plus 10%

Betalning av dröjsmålsränta hindrar inte CADO från att kräva ersättning för den ytterligare förlust som köparens brott mot betalningsskyldigheten kan medföra. Om leveransen skjuts upp på grund av köparens omständigheter är köparen skyldig att erlägga eventuell betalning till CADO, som om leveransen skett vid avtalad tid.

Köparen har inte rätt att kvitta eller hålla inne någon del av den fakturerade på grund av reklamation på levererade produkter eller utfört arbete eller andra motkrav i övrigt.

CADO förbehåller sig äganderätten till de sålda produkterna tills hela den fakturerade köpeskillingen för den totala leveransen inklusive upplupen ränta har erlagts.

Beroende på produkten och detaljerna i beställningen sker leverans normalt 4-8 veckor efter att köparen fått orderbekräftelsen.För temalekplatser upp till 20-25 veckor.

CADO’s leverans inklusive eventuella byggnadsarbeten och montering levereras till den leveransadress som anges i orderbekräftelsen. Köparens efterföljande ändring av leveransadress förutsätter att CADO därigenom inte åsamkas ökade kostnader eller väsentliga olägenheter/olägenheter.

Vid försäljning av produkter utan montering sker leverans genom överlämnande till köparen på leveransadress.

Vid försäljning av produkter med montering sker leverans när monteringen är klar på kundens leveransadress och meddelas köparen. Köparen är dock ansvarig och ansvarig för skador och extra kostnader till följd av skadegörelse som inträffar under uppställningstiden på leveransadressen innan leverans till köparen har skett.

Överskridande av leveranstiden med 14 dagar ska i alla avseenden anses som leverans i tid, varvid köparen av den anledningen inte kan utöva några befogenheter gentemot CADO.

Om installations- och/eller byggnadsarbeten har avtalats, förutsätts detta kunna påbörjas omedelbart och utan dröjsmål efter att produkterna är klara för leverans. CADO har dock rätt att utföra monterings- och/eller byggnadsarbeten i flera omgångar, om det anses lämpligt.

Om CADO’s montörer utsätts för väntetid, extraarbete eller extra körning på grund av köparens förutsättningar, inklusive bristande förberedelse av arbetsplatsen, faktureras detta separat.

Om leveransen försenas på grund av bristande bygglov, arbetskonflikter, brand, krig, översvämning, hård frost och liknande, större maskinskador, importförbud, brist på varor, begränsning av CADO’s leverantörer, anställda, ombud eller annan force majeure liknande omständigheter har CADO rätt att skjuta upp eller avbryta leveransen. Detta gäller oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.

CADO tar inget ansvar eller ansvar för eventuella konsekvenser på grund av försenad eller inställd leverans. CADO kan inte hållas ansvarigt för rörelseförluster eller indirekta förluster.

Köparen har rätt att häva avtalet om förseningen överstiger 1 månad.

Köparen ska omedelbart vid leverans anmäla skador på godset och om CADO åtagit sig att montera produkterna, omedelbart efter att installationen är slutförd.

Om köparen vill göra gällande ett fel eller skada ska köparen omedelbart ge CADO ett skriftligt meddelande om detta samt ange vad felet består av. Om köparen inte reklamerar omgående kan köparen inte senare åberopa felet. Klagomål på delleverans ger inte köparen rätt att häva andra delleveranser.

Vid brister har CADO rätt till avhjälpande eller ersättningsvaror. Om CADO inte avhjälper felet inom skälig tid efter det att köparen har reklamerat till CADO, kan köparen kräva nedsättning av köpeskillingen eller ersättning, om förutsättningarna för detta är uppfyllda och med de begränsningar som anges i Punkt 8.

CADO’s ansvar för defekter och brister omfattar inte defekter och brister som uppkommit till följd av ingrepp och/eller ändringar av godset gjorda av tredje part, naturligt slitage, felaktig eller oaktsam behandling, felaktig användning eller att medföljande monterings-, drift- och underhållsinstruktioner ej följts.

 

Vid köparens försummelse har CADO rätt att stoppa ytterligare leveransåtgärder och avbryta eventuella arbeten samt kräva ersättning enligt köpslagen och allmänna avtalsrättsliga regler.

Köparens totala anspråk mot CADO, inklusive avslag på köpeskillingen och/eller ersättning till följd av CADO’s leverans av produkter och tjänster till Köparen, är begränsade till och får inte överstiga fakturabeloppet för de sålda produkterna och tjänsterna.

CADO ansvarar inte och ersätter inte rörelseförluster, vinstförluster eller andra indirekta förluster i samband med avtalet till följd av dröjsmål eller fel och brister i sålda produkter eller utfört arbete.

CADO ska utan onödigt dröjsmål skriftligen meddela köparen vid force majeure och andra omständigheter som CADO inte råder över och inte ansvarar för.

För produktansvar gäller de i detta avsnitt. 8 angivna ansvarsbegränsningar.

Svensk lag gäller för lösningen av eventuella tvister mellan parterna. Tingsrätten har överenskommits som en plats för eventuell tvist som uppstår från detta avtal.

En garanti lämnas i enlighet med den svenska köplagen. CADO lekredskap är produktansvarsförsäkrat och uppfyller bestämmelserna i den europeiska standarden för lekredskap EN 1176 och för fallytor EN 1177. I linje med våra önskemål och ideologi ställer CADO högsta möjliga krav på våra leverantörer och vi kompromissar aldrig med kvaliteten! Det betyder för dig att vi kan erbjuda en av de bästa garantierna på marknaden för våra produkter.

12 års garanti på Robinia trä och ek
Utöver den lagstadgade 2-årsgarantin ger alltså CADO ytterligare 10-års garanti för nedbrytning orsakad av röta och svamp på träsorterna Robinia och Ek.

5 års garanti på alla 3:e parts delar såsom rutschbanor, nät, kedjor etc.

20 års garanti på Citybox och rostfria lekredskap.
CADO lämnar 20 års garanti på tillverkningsfel i huvudelementet och 10 års garanti på övriga element. Rörliga delar garanteras i 3 år.
Vid byte av defekta eller slitna delar ska alltid originalreservdelar från CADO användas om garantischemat ska kunna bibehållas. 

För alla träkonstruktioner kan man förvänta sprickor i träet.  Sprickor som uppstår inom de första 2 åren, och som påverkar säkerheten, täcks av garantin. Nedbrytningen ska vara sådan att träets bärförmåga är otillräcklig i förhållande till EN1176. Nedbrytning som endast påverkar utseendet omfattas inte av garantin.

Garanti gäller inte om installations- och underhållsanvisningarna inte följts eller vid skadegörelse. Ingen garanti lämnas för defekter orsakade av skadegörelse.

Det ska vara möjligt att köra till arbetsplatsen med lastbil. Det ska finnas plats på arbetsplatsen för 2 skåpbilar med släp, och tillgång till 400 VAC inom 50m.

Det ska finnas förvarings- och blandningsutrymme för materialen, omedelbart intill varje område där arbete ska utföras. Arbetsområdet ska vara stängt i 48 timmar för annat arbete, från det att arbetet påbörjas på det enskilda arbetsområdet.

Arbetet ska kunna påbörjas omedelbart från början av dagens arbete och utan hinder från tredje part. Förseningar på grund av tredjemansverksamhet före och under arbetets utförande faktureras med timlön per man per påbörjad timme.

Under 24 timmar efter leverans och under hela arbetsprocessen ser kunden till att arbetsområdet är stängt och ev. skiftupplägg från eftermiddag till påföljande morgon under hela projektets gång, så att ingen kommer in och ev. förstör arbetet. Förbättringar av ytan på ytor som skadats till följd av trampning repareras efter timlön och eventuell varuförbrukning.

Arbetet kan endast utföras i torrt väder och minst 6 graders värme. Arbetet kan utföras mot ett tillägg på 90 SEK/m2 om lufttemperaturen är mellan 2 och 6 graders värme. Om arbetet ska utföras under perioden 1 oktober till 31 mars måste merkostnader påräknas för ev. kapell och tält samt uppvärmning.

Design/ritningar av lek- och rörelseområdet är CADO´s egendom och får inte överlämnas till 3:e person. Skulle konstruktionen/ritningarna användas utan CADO’s skriftliga godkännande debiteras en avgift på 10 % av kontraktsbeloppet.

Herunder kan du fremsøge produkter og indhold fra CADO

Nedan kan du söka efter produkter och innehåll från CADO

Logga in för att få tillgång till priser, erbjudandelista, tekniska data och DWG-filer.

Är du inte inlagd som användare, kan du anmoda om login nedan