Nedan hittar du våra råd och rekommendationer till inspektion och underhåll av redskap och lekplatser.

Inspektionsplan
I enlighet med den nya europeiska standarden EN 1176 del 7, krävs en inspektion och underhållsplan för lekredskap. Planen och andra handlingar som rör underhåll, inspektion och reparation bör finnas i en mapp hos ägaren, som också är ansvarig för lekplatsen. Kontrollplanen ska innehålla åtminstone följande tre typer av kontroll: rutin visuell besiktning, drift kontroll och årliga huvudbesiktning.

Rutin visuell besiktning
Rutinen visuell besiktning gör det möjligt att fastställa uppenbara risker som kan uppstå genom vandalism, slitage eller klimatförhållanden. Exempelvis kan farorna bestå av krossat glas eller andra vassa föremål. För lekplatser som utsätts för hårt slitage eller vandalism, krävs en daglig tillsyn.

Driftsbesiktning
Driftsbesiktning är en mer ingående inspektion för att kontrollera redskapens slitage, funktion och stabilitet. Denna inspektion bör då ske en gång i månaden, men om lekplatsen inte används så ofta, kan det räcka med var tredje månad.

Årlig huvudbesiktning
Den årliga huvudinspektionen genomförs med intervaller på högst 12 månader. Detta är för att kontrollera den allmänna säkerheten av lekredskap, fundament och underlag, såsom väderinflytande, tecken på röta eller korrosion. Eventuella förändringar i redskapens säkerhet beroende på reparationer eller ersättningskomponenter. Permanent förseglade delar bör ägnas särskild uppmärksamhet.

Underhåll
För att lekredskapen ska hålla så länge som möjligt, alltid se bra ut och vara säkra lekredskap, rekommenderar vi att följande underhållsinstruktioner följs.

30 dagar efter nyetablering
Alla bultar, skruvar, beslag och rörliga delar skall spännas. Marken runt alla stolpar packas.

Var 3 månad
Alla bultar, skruvar, beslag och rörliga delar efterspänns och kontrolleras för slitage och skadegörelse. Ägna särskild uppmärksamhet åt redskap med frekvent slitage, t.ex. gungor, linbanor mm. Handtag, fäste för klätterrep och andra tillbehör efterspänns. Klätternät, stegar och andra redskap med rep kontrolleras för slitage. Stolpar, stegar, plattor och andra delar som skapar öppningar på en höjd över 60 cm, inspekteras för avstånd på mellan 9 och 23 cm och för sprickor.

Årlig huvudinspektion
Vid huvudinspektionen utförs en visuell bedömning av lekredskaps tillstånd.
Det rekommenderas att denna kontroll utförs av en inspektör med insikt i gällande riktlinjer för lekredskap och stötdämpande underlag för lekredskap.
Vid den årliga inspektionen bör alla punkter i underhållsplanen granskas.
Dessutom rekommenderas att följande punkter följs.
Finns det tecken på röta och mögel i bärande delar?
Är lekplatsutrustningen stabil och fast i marken?
Är det tecken på att kedjor, beslag, schacklar, mm är slitna eller har vandaliserats?
Är klätternät, rep, stegar och andra redskap med rep slitna?
Är golv, balkar och steg intakta och fasta?
Är fallunderlaget utan vassa föremål, ogräs och andra delar som kan vara skadliga för användarna och minska underlagets dämpningsegenskaper?

Vartannat år:
Utöver kontroll enligt underhållshandboken och inspektionsrutiner rekommenderas ständig kontroll av slitage och skadegörelse. Om det finns några tecken på slitage eller skadegörelse skall lekredskapet omedelbart stängas av, så att det inte är tillgängligt förrän skadan har reparerats.
Det rekommenderas att det på lekplatsen finns uppgifter om närmaste telefon, för användning vid svåra olyckor. Det bör finnas ett telefonnummer till den person som ansvarar för lekplatsen.
Det skall finnas direkt tillträde till lekplatsen utan hinder.
Vid olycka tillkallas den hjälp som behövs och lekplatsen stängs omedelbart av tills olycksorsaken bekräftats och åtgärdats.
Förändringar i lekredskap och användning av icke originaldelar kan påverka redskapets säkerhet. Förändringar av lekplatsutrustning får ske endast i samråd med tillverkaren eller leverantören.
Lekplatser med intensiv användning, bör utföra angivet underhåll och inspektion oftare än vad som föreskrivs. Likaså bör lekplatsutrustningen behandlas med en oljebaserad trägrundfärg för utomhusbruk två gånger per år.