Nedan kan du läsa våra villkor.

Priser
Alla priser är exklusive moms, frakt och montering.
Vi reserverar oss för tryck- och räknefel. Vid leverans och installation till ej brofasta leveransadresser tillkommer extra avgifter för att täcka merkostnader. De angivna leveranstider skall betraktas som preliminära.

 

Erbjudanden
Om inget annat anges, gäller alla erbjudanden högst i tre månader.

 

Betalning
Betalning sker 30 dagar netto mot faktura. Vid försenad betalning debiteras lagstadgad avgift samt ränta enligt aktuell referensränta plus 8%.

 

Leverans och försening
Beroende på produkten och omständigheterna i beställningen är leveransen vanligtvis 4-6 veckor efter att köparen mottagit orderbekräftelsen. För temalekplatser upp till 20 veckor. CADO´s leverans, inkl. eventuell anläggning och montering, levereras till den leveransadress som anges i orderbekräftelsen. Köparens efterföljande ändring av leveransadress görs under förutsättning att CADO inte därigenom får ökade omkostnader eller andra oegentligheter. Vid försäljning av produkter utan montering sker leverans genom överlämnande till köparen på leveransadressen.Vid försäljning av produkter med montering, sker slutleverans när montering är klar på kundens leveransadress. Köparen är dock ansvarig för skador och extra kostnader på grund av vandalism, som inträffar under installationsperioden på leveransadressen innan slutleverans till köparen har gjorts. Överskridning av leveranstiden med 14 dagar ska i alla avseenden betraktas som leverans i rätt tid, varför köparen inte kan ställa krav på CADO av detta skäl. Är det avtalat montering och/ eller anläggningsarbete förutsätts detta kunna påbörjas omedelbart och utan dröjsmål efter att produkterna är levererade. CADO har dock rätt att utföra montering och / eller anläggningsarbeten vid flera tillfällen, om det bedöms lämpligt. Om CADO´s montörer får väntetid, extra arbete eller extra körning på grund av köparen, inklusive brist på förberedelse av arbetsplatsen, faktureras det separat för detta. Om förseningen av leveransen beror på saknad av bygglov, arbetskonflikter, eld, krig, översvämning, svår frost eller liknande, större skador på maskiner, importförbud, brist på varor, begränsning av CADO´s leverantörer, anställda, agenter eller andra omständigheter av force majeure karaktär, har CADO rätt att skjuta upp eller avbryta leveransen. Det här gäller oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter den överenskomna leveranstiden.

 

Montering
Om inget annat anges är alla erbjudanden, muntliga och skriftliga, på monteringsarbeten baserade på normala markförhållanden. Detta innebär att gräs och jord kan grävas på vanligt sätt och att jorden har normal densitet. I andra fall förbehåller vi oss för att täcka de extra kostnader som uppstår på grund markförhållanden. Det gäller till exempel vid underlag av asfalt, betong, kakel, grus eller om marken är fylld med grus, betongblock, makadam eller liknande. Köparen skall innan monteringen börjar, informera om dolda hinder av alla slag, såsom kablar, telefonledningar, vattenledningar och liknande. Merkostnader vid monteringen på grund av dolda hinder bekostas av köparen.

 

Anläggningsarbete
Det är köparens ansvar att se till att relevant förvaltning eller liknande informeras och är införstådd med byggandet av anläggningen. Ovetskap inom förvaltningar rättfärdigar inte till annullering av köp. Det förutsätts vanligtvis i våra erbjudanden och förslag att kunden är ansvarig för etableringen av fallunderlaget. Inrättandet av detta ingår alltså inte i våra offerter, om det inte framgår på annat sätt. För mer information om detta kontakta våra representanter eller se EN1177.
I samband med införsel och utförsel av stora mängder jord, asfalt, grus, sand och liknande på mjuka ytor såsom gräs, kommer det att finnas en risk för slitage och spår i underlaget. Detta varierar med underlagets torrhet och mjukhet. Om inget annat anges i offerten kommer viss återställning att genomföras av CADO genom utjämning med matjord och nysådd av gräs. Skador orsakade av andra leverantörer p.g.a. körning med eller leverans av material till området, av åkerier och entreprenörer är inte föremål Cados ansvar.

Garanti & reklamationer
Garanti ges i enlighet med den svenska köplagen.
Vi ger 12 års garanti på robiniaträ och ek. Förutom den lagstadgade garantin på 2 år, ger vi alltså ytterligare 10 års garanti för skador från röta och svampangrepp på trä av robinia och ek. 5 års garanti på alla tredjepartskomponenter såsom rutschbanor, nät, kedjor mm.
20-års garanti på Citybox och rostfri stållek. Vi ger 20 års garanti på tillverkningsfel i huvudetelement och 10-års garanti på de andra delarna. Det ges 3 års garanti på rörliga delar. CADOs redskap (lekplatser) är i allmänhet godkända och testade av TÜV. Det ge ingen garanti för fel inträffade på grund vandalism eller bristande underhåll enligt underhållsplanen. Detsamma gäller för fel som sannolikt är en följd av vandalism och skadegörelse. Köparen måste reklamera brister omedelbart efter upptäckten. Följdskador på utrustningen som orsakas av köparens försenade reklamation omfattas inte av garantin. Transportskador ska anmälas omedelbart vid mottagandet av utrustningen till chauffören och övrig reklamation anmäls inom 7 dagar efter mottagandet till CADO. Godkänds en reklamation kan Cado välja att avhjälpa felet direkt eller tillhandahålla reservdelar till kundens adress. Det utgår ingen ersättning för följder på grund av brister och förseningar av leveransen, såsom löneavdrag, maskintid eller liknande.

 

Regelbundet underhåll
Uppmärksamhet bör riktas på att träets friska färg (på lekplatser) så kommer småningom att avta och att det kan finnas mindre sprickor i träet eftersom det är utsatt för regn och vind och torkning. Observera att detta gäller för alla typer av trätyper och är en del av den normala åldrandeprocessen. Mindre knastar kan också förekomma i träet. I den mån att träet styrka minskar genom sprickor och knastar, omfattar garantin utbytesdelar. Generellt 14 dagar efter monteringen bör redskapen efterspännas. Det årliga underhållet av lekplatsen består av efterspänning av alla skruvar och muttrar, liksom en inoljning av alla trädelar, även under marknivån ner till 30 cm djup. Skulle det finnas stickor, hack eller liknande i trä eller stål, så bör detta slipas eller rundas av. Upptäcks det under den årliga besiktningen tidiga tecken på röta eller annan form svampangrepp skall detta omedelbart anmälas till Cado. Fallytan måste kontrolleras ofta och gärna räfsas, eventuellt behövs även påfyllning. För ytterligare information avseende underhåll se separat undermeny ”Underhåll och service”